Box sekretessmeddelande

Med verkan fr.o.m. den 2 december, har Box, Inc. och dess dotterbolag, (gemensamt kallade, ”Box” eller ”vi” eller ”oss” eller ”vår”) uppdaterat vårt Box sekretessmeddelande (”Sekretessmeddelande”).

Översikt

Hos Box respekterar vi våra användares rätt till integritet och förstår hur viktigt det är att skydda dina uppgifter. Vi tillhandahåller en molnbaserad plattform för innehållshantering och våra produkter gör det enklare för människor att dela idéer, samarbeta och utföra olika arbetsuppgifter. I detta sekretessmeddelande beskrivs hur information (inklusive personuppgifter enligt definitionen under GDPR) samlas in, lagras, används, vidarebefordras och överförs av Box samt de valmöjligheter du har avseende dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande avser information som samlas in, används eller delas av Box när du använder eller får åtkomst till våra webbplatser, produkter, program eller tjänster (gemensamt kallade, ”Box-tjänsterna”), inklusive när du deltar i ett Box-evenemang eller interagerar med oss på annat sätt.

Företagskonton

Om du använder Box-tjänsterna som del av ett företag, en entitet eller en ideell verksamhet (gemensamt kallade, ”organisation”) som har avtal med Box, kommer leveransvillkoren mellan organisationen och Box att ersätta sekretessmeddelandet då villkoren överlappar varandra.

Ändringar av detta meddelande

Vi kan ändra detta sekretessmeddelande med jämna mellanrum. Om vi gör några ändringar, kommer vi att revidera datumet överst på detta sekretessmeddelande.  Vid väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande, kan vi underrätta dig eller din organisation mer direkt via e-post eller ett meddelande på Box webbplats innan ändringarna träder i kraft. Vi rekommenderar dig att regelbundet läsa vårt sekretessmeddelande för att hålla dig uppdaterad om våra dataskyddsrutiner och hur du kan bidra till att skydda din integritet.

 

Regionala meddelanden

För regionspecifik vägledning och information om Box certifieringar hänvisar vi till vår sida med regionala meddelanden.

Insamling av uppgifter

Box samlar in uppgifter på följande sätt:

 1. Uppgifter som du lämnar. Vi samlar in de uppgifter som du direkt lämnar till Box när du besöker våra webbplatser eller registrerar dig för och/eller använder Box-tjänsterna.
 2. Uppgifter vi samlar in automatiskt. Vi samlar in information om din användning av Box-tjänsterna och om enheterna som du använder för att få åtkomst till dessa Box-tjänster.
 3. Uppgifter som vi samlar in från andra källor. Vi samlar in information från tredje parter när du har gett oss tillgång till information från dessa tredje parter.

I vissa situationer kan du avstå från att lämna efterfrågad information till Box. Om du avböjer att lämna information när sådan krävs av Box för att driva Box-tjänsterna och uppfylla våra skyldigheter, kommer du kanske inte att kunna använda de önskade Box-tjänsterna. Situationer där detta kan inträffa är:

 • När Box uppmanar dig att lämna personuppgifter för att kunna lägga till funktioner eller tjänster i ett befintligt konto på din begäran.
 • När Box uppmanar dig att lämna personuppgifter för att skapa ett konto, eller
 • När ett tredjepartsprogram på Box uppmanar dig att lämna information för att använda deras funktion eller tjänst.

Det kan uppstå situationer när du inte har möjlighet att avstå från att lämna information. Detta inkluderar när Box automatisktsamlar in personuppgifter genom din användning av Box-tjänster. Om du har frågor rörande att lämna dina personuppgifter till oss kan du kontakta oss på privacy@box.com

Läs mer

Användning av uppgifter

Box använder insamlade uppgifter i syfte att tillhandahålla Box-tjänsterna. Box kommer att behandla och överförauppgifter inom och till USA och andra länder och områden varifrån Box eller dess auktoriserade tredje parter kan verka, och där andra sekretesslagar kan gälla än i ditt hemvistland. Se sidan med Regionala meddelanden för ytterligare information.

Läs mer

Delning och utlämnande av uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter eller annat innehåll med tredje part om du inte tillåter det, enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande eller i samband med att vi tillhandahåller Box-tjänsterna till dig. Vi kan dela information med (i) tredje parter och leverantörer eller andra tjänsteleverantörer som arbetar på vårt uppdrag, (ii) de externa Box-integrationer eller andra tredjepartsprodukter som du väljer att använda när du arbetar med Box-tjänsterna eller (iii) vid behov, för att skydda säkerheten för våra användare eller när det krävs enligt lag eller rättsprocess.

Läs mer

Dina valmöjligheter avseende dina personuppgifter

Vi förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig. Därför ges du valmöjligheter avseende hur dina personuppgifter ska användas och delas.  Du kan utöva dina dataskydds- och sekretessrättigheter när som helst genom att logga in på ditt Box-konto och uppdatera dina inställningar, eller kontakta Box via privacy@box.com.

Du kan till exempel göra följande:

 • Uppdatera, komma åt och ta bort din kontoinformation.
 • Välja om du vill få kommunikation om kampanjer och nyhetsbrev, och
 • Välja om du vill dela personuppgifter med och använda Box-integrationer.
Läs mer

Skydd av personuppgifter

Box arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter.  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som hjälp för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, förändring och destruktion. Box följer gällande lagar avseende meddelande om dataskydd, sekretess samt brott mot säkerhet.

Följande är några av de metoder med vilka Box skyddar dina personuppgifter:

 • Vi krypterar ditt innehåll när det lagras i vila i våra datacenter.
 • Vi skyddar känslig information med kryptering under överföring via det allmänt tillgängliga internet.
 • Vi förvarar de servrar som personuppgifterna lagras på i en kontrollerad miljö med begränsad åtkomst.
 • Vi upprätthåller ett brett utbud av efterlevnads- och säkerhetsprogram. 

Vår policy gällande barn

Box-tjänsterna riktas inte till personer yngre än 18 år och vi samlar inte medvetet in information från någon som inte fyllt 18. Om du får veta att ett barn har gett oss sina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på privacy@box.com. Om vi blir medvetna om att ett barn under 18 år har gett oss sina personuppgifter vidtar vi snarast möjligt åtgärder för att radera sådan information.

Kontakta oss

Kontakta oss via privacy@box.com eller på Box Privacy, 900 Jefferson Avenue, Redwood Stad, CA 94063, USA om något av följande stämmer:

 • Du har frågor om detta sekretessmeddelande.
 • Du vill kontakta Box uppgiftsskyddsombud.
 • Du önskar framföra klagomål eller har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter.
 • Du vill rapportera ett möjligt brott mot sekretesslagstiftningen.

Box besvarar din förfrågan inom 45 dagar. Om du har en fråga rörande sekretess eller uppgiftsanvändning som vi inte har behandlat tillfredsställande, kan du kontakta vår USA-baserade tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa omständigheter, som beskrivs utförligare på webbplatsen för skölden för skydd av privatlivet (Privacy Shield), kan du ha rätt att åberopa en bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Om du befinner dig i EES eller Schweiz kan du rapportera händelsen till din lokala dataskyddsmyndighet (DPA) eller, om du är i Storbritannien, till Information Commissioner’s Office (“ICO”).

Box följer Privacy Shield-ramverken mellan EU och USA samt mellan Schweiz och USA enligt föreskrifter från USA:s handelsdepartement gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen, Storbritannien och/eller Schweiz, i förekommande fall, till USA inom ramen för Privacy Shield. Box har certifierat till handelsdepartementet att vi följer Privacy Shield-principerna i fråga om sådana uppgifter. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov/.

Federal Trade Commission har utrednings- och tillsynsansvar gällande vår efterlevnad av Privacy Shield. 

 

Om vi har tagit emot dina uppgifter inom ramen för Privacy Shield och sedan överför dem till tredje parter för behandling bär vi ansvaret om de behandlar uppgifterna på ett sätt som inte följer Privacy Shield-pinciperna. Detta gäller inte om vi kan bevisa att vi inte bär ansvaret för den händelse som gett upphov till skadan.